Reglementen en klachtenregeling

 

 Huisreglement en privacy

 • De medewerkers van Fysioliek gaan ervan uit dat u zich houdt aan onderstaand reglement.
 • Deelname aan therapie, cursus of training geschiedt op eigen risico.
 • Fysioliek is nimmer verantwoordelijk voor vermissing of schade aan, zowel direct als indirect, goederen van cliënten.
 • Fysioliek beschikt over een klachtenprocedure, op verzoek kunt u deze ontvangen of lezen op de website: www.fysioliek.nl
 • Wij verzoeken u, uw persoonlijke hygiëne in acht te nemen dat wil zeggen dat u voor het bezoek schoon en gewassen bent.
 • Wij vragen u een handdoek mee te nemen bij elk bezoek en in de tijd van Corona uw handen te wassen bij binnenkomst en een mondkapje te dragen.
 • Afzeggen van een afspraak moet u  minimaal 24 uur van te voren doen. Bij niet of niet tijdig afzeggen van therapie of een training kan deze niet meer worden ingehaald en zal deze bij u in rekening worden gebracht. Ik heb namelijk mijn tijd voor u gereserveerd.
 • Uw verzekeringsrecht voor therapie of trainingen dient u zelf na te gaan in uw polis of via de verzekeraar en ook zelf bij hen te declareren.
 • De tarievenlijst van mijn dienstverlening is op te vragen of te vinden op de website: www.fysioliek.nl.
 • Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • Roken en alcohol is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen te melden bij een van de medewerkers.

 

Privacyregels

De fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Het komt neer op het volgende:

 • Alleen de gegevens, die nodig zijn voor het goed uitvoeren van het werk en opstellen van de factuur worden bewaard volgens de wettelijke termijn.
 • Tijdens de training of behandeling kan de behandelaar ook medische gegevens  bewaren, om de juiste therapie te geven.
 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Indien het nodig is, zal in overleg met u contact opgenomen worden met andere behandelaars en/of werkgever.
 • Bij het afsluiten van de behandeling of training, krijgt u de medische gegevens mee of worden ze volgens de wettelijke termijn vernietigd. De gegevens, die nodig zijn voor de (financiële) administratie, zoals uw naam en adres worden ook bewaard volgens de wettelijke termijn.

Indien u van mening bent dat er niet op de juiste manier met uw gegevens omgegaan wordt, kunt u dit laten weten via de klachtenregeling,  hieronder op de website in te zien is.

Klik hier om het huisreglement en privacy te downloaden:

klik hier voor de uitgebreide cookie en privacyverklaring voor de online cursussen.

 

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut z’n vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het goed om ons dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut. Als u zich daar prettiger bij voelt, kunt u een bekende vragen hierbij aanwezig te zijn. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op of ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Voor het IKG bij u in de regio kunt u terecht bij het Landelijk Informatiepunt voor Patiënten.

Een klacht indienen, hoe werkt dat?
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om.

Schriftelijk indienen
Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als cliënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en praktijk van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen.

Meer informatie

 • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033 – 467 29 29
 • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030 – 266 16 61
Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie
Begripsomschrijving

Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder:

– klachtenfunctionaris de klachtenfunctionaris bij het KNGF
– zorgaanbieder de bij de klachtenregeling aangesloten zorgaanbieder
– cliënt de natuurlijke persoon die klacht heeft over de zorgaanbieder
– KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
– Zorgbelang Zorgbelang Nederland als representatieve organisatie voor cliënten/patiënten
Samenstelling en taak
Artikel 2. De klachtenfunctionaris werkt in opdracht van het KNGF.
De klachtenfunctionaris kan een klager op diens verzoek gratis van advies dienen met
betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de
klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht
te komen.
KLACHT
Indiening klacht en informatie hierover
Artikel 3. Een klacht over een gedraging van een zorgaanbieder wordt digitaal ingediend.
Schriftelijke indiening is mogelijk maar heeft niet de voorkeur.
Artikel 4. Informatie over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend is goed
herkenbaar beschikbaar op de website en in de praktijk van de zorgaanbieder.
Indiening van een klacht geschiedt digitaal, of als nodig schriftelijk, via een
klachtenformulier beschikbaar op de website van het KNGF
(www.defysiotherapeut.com) of in de praktijk van de zorgaanbieder.
Artikel 5. De cliënt of zijn vertegenwoordiger kan ook contact opnemen met de
klachtenfunctionaris alvorens een klacht schriftelijk wordt ingediend. Het verzoek
hiertoe wordt ingediend bij het secretariaat van het KNGF en binnen een termijn van
twee werkweken wordt hierop gereageerd door de klachtenfunctionaris.
Artikel 6. Iedere cliënt van een aangesloten aanbieder van zorg, of een vertegenwoordiger van
deze cliënt, kan een klacht indienen.
Artikel 7. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als het klachtenformulier op alle
relevante onderdelen is ingevuld. Indien het klachtenformulier niet is gebruikt of
onvolledig is ingevuld, zal de klachtenfunctionaris of het secretariaat de cliënt of zijn
vertegenwoordiger hierop wijzen.
Artikel 8 Indien nodig wordt een machtiging van de cliënt gevraagd om de relevante medische
gegevens met betrekking tot de gedraging bij de desbetreffende aanbieder van zorg
op te vragen.
Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie
Proces en afhandeling klachtbehandeling
Artikel 9. Na registratie van de klacht door het secretariaat, worden de indiener, de
zorgaanbieder en de klachtenfunctionaris geïnformeerd over de registratie met
daaraan gekoppeld de vraag om de klacht onderling te bespreken. Dit met de intentie
om de klacht op te lossen.
Artikel 10. De klachtenfunctionaris zal uiterlijk twee weken na registratie van de klacht
informeren naar de stand van zaken in het gesprek tussen cliënt en zorgaanbieder en
beoordelen of verdere interventie door de klachtenfunctionaris zinvol is. Een
interventie van de klachtfunctionaris is gericht op een bevredigende oplossing van
de klacht.
Artikel 11. Uiterlijk binnen zes weken na registratie van de klacht ontvangt klager een
schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is
aangegeven tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid. De
zorgaanbieder geeft daarbij aan welke beslissingen hij heeft genomen en binnen
welke termijn maatregelen waartoe is besloten zullen zijn gerealiseerd. De
klachtenfunctionaris ontvangt bovengenoemde mededeling van de zorgaanbieder
eveneens.
Artikel 12. Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel
van de zorgaanbieder nodig is, kan de zorgaanbieder de in artikel 12 genoemde
termijn met ten hoogste vier weken verlengen. De zorgaanbieder doet daarvan voor
het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan klager en de
klachtenfunctionaris.
Dit Reglement Klachtafhandeling Fysiotherapie is overeengekomen tussen het KNGF en Zorgbelang
Nederland op 15 december 2016.

Klik hier om de klachtenregeling-fysiotherapie te downloaden: